Vacature: lid Verantwoordingsorgaan bij Pensioenfonds Detailhandel

Geplaatst op 21 October 2022

Het Pensioenfonds voor de Detailhandel is op zoek naar een nieuw lid voor hun Verantwoordingsorgaan. Leden van het VO moeten in staat zijn de verantwoordingstaak en adviseringstaak adequaat te vervullen. Bij het formuleren van het advies en de oordeelsvorming wordt van de leden van het VO verwacht, dat zij hun belang helder naar voren brengen. Het VO functioneert als één team, waarbij de afzonderlijke kwaliteiten en competenties van de leden elkaar aanvullen. Meer informatie over de vacature tref je in de profielschets. Heb je interesse om lid te worden van het Verantwoordingsorgaan? Bij interesse of vragen kan er met Jethro Warbroek (jethro.warbroek@fnv.nl).

Profielschets leden VO Detailhandel 

Leden van het VO moeten in staat zijn de verantwoordingstaak en adviseringstaak adequaat te vervullen. Bij het formuleren van het advies en de oordeelsvorming wordt van de leden van het VO verwacht, dat zij hun belang helder naar voren brengen. Het VO functioneert als één team, waarbij de afzonderlijke kwaliteiten en competenties van de leden elkaar aanvullen.
Van de leden van het VO wordt daarom een aantal competenties gevraagd waarover ieder lid dient te beschikken. Verder dient het VO collectief gezien te beschikken over voldoende kennis op SPO niveau A of vergelijkbaar. Bij het vaststellen van vacatures zal daarom het specifieke kennisgebied worden aangegeven.
Om goed te kunnen functioneren in het VO is een zekere basiskennis vereist zoals deze door SPO, Pensioenlab, Pensioenfederatie e.d. wordt gegeven. Hiertoe dient een nieuw lid de basisopleiding “Fundament voor het Verantwoordingsorgaan” bij het opleidingscentrum SPO in zijn eerste jaar te volgen.

Competenties
Het lid van het Verantwoordingsorgaan moet beschikken over de volgende competenties:

  • Heeft affiniteit met pensioenen en daarbij relevante onderwerpen;

  • Volgt de actuele ontwikkelingen van de nieuwe pensioenwetgeving;

  • Heeft affiniteit met detailhandel, de fondsdoelstellingen en de belanghebbenden

  • Is in staat onafhankelijk te kunnen denken, handelen en oordelen in het belang van alle belanghebbenden van het pensioenfonds (helikopterview);

  • Heeft inlevingsvermogen in de effecten van te nemen besluiten op alle belanghebbenden van het pensioenfonds (omgevingssensitiviteit);

  • Is in staat op basis van de beschikbare informatie op evenwichtige wijze de belangen van alle belanghebbenden af te wegen (oordeelsvorming);

  • Kan samenwerken en een constructieve bijdrage te leveren aan het team (teamspeler);

  • Is communicatief vaardig;

  • Beschikt over computervaardigheden: internet en e-mail;

Overige voorwaarden
Het VO-lid is bij voorkeur belanghebbende bij het Pensioenfonds Detailhandel als deelnemer, gewezen deelnemer, pensioengerechtigde of aangesloten werkgever van het pensioenfonds
· Heeft voldoende tijd voor het uitvoeren van zijn of haar taak.
· Handelt conform wet- en regelgeving, statuten, reglementen, de normen en waarden van het fonds (met inbegrip van de gedragscode) en maatschappelijke normen.
· Is bereid om ten minste één zittingstermijn van vier jaar zitting in het VO te nemen.

Tijdsbeslag
Het VO vergadert ongeveer 7 keer per jaar en optioneel 2 commissie vergaderingen.
Tijdens de VO-vergaderingen sluit naast het bestuur ook de Raad van Toezicht tenminste twee keer aan. Daarnaast volgt het VO eenmaal per jaar een collectieve training van een dag om bij te blijven op pensioengebied. De leden van het VO stellen hiervoor gemiddeld 100 uur per lid per jaar beschikbaar.

VO-leden worden voorgedragen door FNV, CNV, VGD, Detailhandel Nederland (of rechtsopvolger), en benoemd door het bestuur. In de voordracht wordt rekening gehouden met de diversiteit (man/vrouw, jong (<40 jaar)/oud).