Vacature lid raad van toezicht voor Stichting Bedrijfstakpensioenfonds Waterbouw (specifieke deskundigheid finance en AO/IC)

Geplaatst op 10 January 2023

BPF Waterbouw is het verplicht gestelde pensioenfonds in de waterbouwsector. De verplichtstelling geldt voor alle werknemers aan boord van baggerschepen die (op basis van een arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht of gedurende langere tijd) werkzaam zijn binnen de Nederlandse territoriale wateren. Daarnaast is een groot aantal werknemers deelnemer op basis van overeenkomsten van vrijwillige aansluiting van de werkgever.

Dit betreft onder andere het in Nederland woonachtige personeel met een arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht dat aan boord van baggerschepen werkzaamheden verricht buiten de Nederlandse territoriale wateren. Het fonds kent een eigen bestuursbureau dat het bestuur ondersteunt, als ‘spin in het web’ betrokken is bij alle processen van het pensioenfonds en zorgt voor de monitoring van de uitbestede activiteiten. De uitvoering van de pensioenadministratie en de financiële administratie zijn uitbesteed.

BPF Waterbouw kent een paritair bestuur dat bestaat uit zes leden. Twee bestuurders worden aangewezen door de werkgeversorganisatie, de Vereniging van Waterbouwers, één door FNV Waterbouw, één door CNV Vakmensen en één door de direct gekozen vertegenwoordigers van gepensioneerden in het verantwoordingsorgaan. Het bestuur wordt geleid door een onafhankelijk voorzitter die wordt aangewezen door de overige bestuursleden.

Het fonds kent een verantwoordingsorgaan en de interne toezichtfunctie wordt uitgeoefend door de raad van toezicht.

De raad van toezicht bestaat uit drie natuurlijke personen die benoemd worden door het bestuur op basis van een door de raad van toezicht vastgestelde profielschets en na bindende voordracht door het verantwoordingsorgaan. Leden van de raad van toezicht worden benoemd voor een termijn van maximaal vier jaar en kunnen maximaal één keer worden herbenoemd

Taken en bevoegdheden raad van toezicht

 1. De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het fonds. De raad van toezicht is tenminste belast met het toezien op een adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan en in het bestuursverslag. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde.

 2. De raad van toezicht werkt aan de hand van een toezichtsplan en vervult zijn toezichtstaak zodanig dat het bijdraagt aan het effectief en slagvaardig functioneren van het pensioenfonds en aan een beheerste en integere bedrijfsvoering door het pensioenfonds. De raad van toezicht betrekt de naleving van de Code Pensioenfondsen en de VITP-code bij de vervulling van zijn toezichtstaak.

 3. Aan de goedkeuring van de raad van toezicht zijn onderworpen de besluiten van het bestuur tot vaststelling van:

 1. het bestuursverslag en de jaarrekening;

 2. de profielschets voor bestuurders;

 3. het beleid inzake beloningen, met uitzondering van de beloning van de raad van toezicht;

 4. gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van het fonds of de overname van verplichtingen door het fonds;

 5. liquidatie, fusie of splitsing van het fonds; het omzetten van het fonds in een andere rechtsvorm, bedoeld in artikel 18 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek


Algemene eisen voor leden raad van toezicht

Van de leden van de raad van toezicht wordt verwacht dat zij vanuit een professionele houding opereren en beschikken over de vereiste deskundigheid en de competenties die nodig zijn voor het op een goede wijze uitoefenen van de toezichtsfunctie.

 

Leden van de raad van toezicht voldoen in ieder geval aan de volgende algemene eisen:

 • academisch denkniveau;

 • laatste drie jaar vóór eerste benoeming niet betrokken geweest bij de beleidsbepaling van het fonds;

 • onafhankelijk van de beloning bij het uitoefenen van de functie;

 • onafhankelijk ‘in state’, ‘in mind’ en ‘in appearance’;

 • voldoende tijd beschikbaar.

 

Leden van de raad van toezicht dienen op de volgende deskundigheidsgebieden ten minste te beschikken over geschiktheidsniveau A:

 • het besturen van een organisatie;

 • relevante wet- en regelgeving;

 • pensioenregelingen en -soorten;

 • financieel technische en actuariële aspecten;

 • administratieve organisatie en interne controle;

 • uitbesteding;

 • communicatie.

Voor het goed functioneren van de raad van toezicht is het daarnaast van belang dat ieder lid van de raad van toezicht (in meerdere of mindere mate) beschikt over de volgende competenties:

 • strategisch denken;

 • multidisciplinair denken;

 • oordeelsvorming;

 • reflecterend vermogen;

 • loyaliteit;

 • communicatief vermogen;

 • omgevingsbewustzijn;

 • onafhankelijkheid;

 • authenticiteit; en

 • besluitvaardigheid.

Specifieke aanvullende eisen voor de huidige vacature

Voor de huidige vacature wordt gezocht naar een kandidaat die aanvullend op de eisen uit onderdeel 4 voldoet aan de volgende eisen:

 1. deskundigheidsniveau B op het gebied van financieel technische en actuariële aspecten;
 2. deskundigheidsniveau B op het gebied van administratieve organisatie en interne controle; en
 3. kennis van en ervaring met risicobeheer, inclusief interne beheersing.

Voor wat betreft de competenties wordt gezocht naar een persoon die stevig in zijn/haar schoenen staat en die beschikt over de volgende eigenschappen:

 • communicatief vaardig;
 • verbindend;
 • authentiek;
 • zelf reflecterend vermogen.

Bij de keuze voor de voorkeurskandidaat staat de vereiste geschiktheid voorop. Er zal echter ook beoordeeld worden of en in hoeverre een kandidaat qua diversiteit een aanvulling is op de zittende leden van de raad van toezicht (bijvoorbeeld voor wat betreft het brengen van een ‘ander geluid’): de voorkeur gaat uit naar een kandidaat die een aanvulling is op de andere twee leden van de raad van toezicht.
 

Tijdsbesteding

Leden van de raad van toezicht moeten voldoende tijd (flexibel) beschikbaar hebben en bereikbaar zijn om hun taak als intern toezichthouder goed te kunnen vervullen. Daarbij wordt uitgegaan van een tijdbesteding van 0,1 fte.
 

Benoemingsprocedure

De leden van de raad van toezicht worden benoemd door het bestuur op bindende voordracht van het verantwoordingsorgaan. Hiermee wordt uitdrukking gegeven aan de onafhankelijkheid van de raad van toezicht ten opzichte van het bestuur. De benoeming van leden van de raad van toezicht vindt plaats voor een termijn van maximaal vier jaar, onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door DNB. Het opvragen van een VOG-verklaring en een antecedentenonderzoek kan deel uitmaken van de procedure.

 

De selectiegesprekken zullen op vrijdag 24 februari a.s. gevoerd worden door de selectiecommissie die bestaat uit een afvaardiging van het VO en de twee aanblijvende raad van toezicht-leden. Vervolgens draagt het verantwoordingsorgaan de voorkeurs kandidaat bindend aan het bestuur voor en zal het bestuur een kennismakingsgesprek voeren met de voorkeurskandidaat.
 

Beloningsbeleid

De beloning van een lid van de raad van toezicht bedraagt € 13.485 (2022) per jaar. De beloning van de voorzitter van de Raad van Toezicht bedraagt € 17.980 (2022) per jaar. De vergoedingen zijn vrijgesteld van btw.

 

Reageren op deze vacature

Indien u geïnteresseerd bent, kunt u uw reactie op deze vacature, voorzien van uw motivatie en CV, tot en met 29 januari 2023 mailen aan Bpf Waterbouw t.a.v. mevrouw J. Visser, j.visser@bpfwaterbouw.nl.