Privacy

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle handelingen van Stichting Pensioenlab (hierna: de Stichting) wat betreft persoonsgegevens. De Stichting kent twee projecten, namelijk het Pensioenlab (uitvoerder: CNV Jongeren) en de Pensioenacademie (uitvoerder: FNV Jong). Als jij je aanmeldt voor het Pensioenlab, worden jouw gegevens verwerkt door CNV Jongeren. Als jij je aanmeldt voor de Pensioenacademie, worden jouw gegevens verwerkt door FNV Jong. De bij de Stichting betrokken vakbonden dragen gezamenlijke verantwoordelijkheid voor jouw persoonsgegevens.

Bij het verwerken van persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de wet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden voor welke doeleinden persoonsgegevens worden verwerkt. Voor onze dienstverlening doen wij dat via deze privacyverklaring;
 • onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden;
 • jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming jouw persoonsgegevens te verwerken 
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen;
 • jouw rechten respecteren om je persoonsgegevens op aanvraag in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • nooit ongevraagd via de website www.pensioenlab.nl jouw persoonsgegevens openbaar maken.

Waarom gebruiken en bewaren wij persoonsgegevens?

Als jij je aanmeldt voor het Pensioenlab of de Pensioenacademie, stuur je ons jouw persoonsgegevens via email of via het invulformulier op de website. Deze gegevens hebben wij nodig om jouw deelname aan het Pensioenlab of de Pensioenacademie te registreren en onze dienstverlening te kunnen uitvoeren. Jouw gegevens komen terecht bij de zakelijke Google-account van de Stichting.

Vervolgens worden jouw gegevens verwerkt door CNV Jongeren (in het geval van het Pensioenlab) of FNV Jong (in het geval van de Pensioenacademie).

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks door jou per mail of via het invulformulier op de website worden opgegeven. Wij bewaren jouw gegevens zodat sneller en gemakkelijker contact met je kan worden opgenomen om je op de hoogte te houden van Pensioenlab-evenementen, nieuws en vacatures in de pensioensector. Wij verstrekken jouw gegevens niet aan derden, tenzij dat noodzakelijk of wettelijk verplicht is. Jouw contactgegevens worden pas gedeeld met een pensioenfonds (in het kader van een vacature), als jij hier eerst zelf uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

Welke persoonsgegevens gebruiken en bewaren wij?

Wij kunnen de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen gebruiken: 

 • NAW-gegevens (naam, adres, postcode en woonplaats)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum

Bijzondere persoonsgegevens die worden verwerkt

In verband met bepaalde vacatures in pensioenfondsen (namelijk vacatures voor werknemerszetels in besturen of verantwoordingsorganen) wordt bijgehouden of je wel of geen lid bent van een vakbond. Je bent niet verplicht om deze informatie met ons te delen.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd (inclusief de evaluatie) van het project waaraan jij deelneemt. Ten behoeve van de evaluatie is het mogelijk dat via SurveyMonkey een enquête naar je wordt gestuurd.

Als jij daar zelf toestemming voor geeft, bewaren wij na afloop van het project jouw gegevens voor de nieuwsbrief en vacatures. Als jij geen toestemming geeft, worden jouw gegevens verwijderd aan het einde van het project.

Hoe we je informeren over producten en diensten

Wij kunnen jou, los van de informatie op onze website, op de hoogte brengen van nieuws, vacatures en evenementen via:

 • e-mail
 • digitale nieuwsbrief
 • social media
 • telefoon

Digitale nieuwsbrieven en emails

Regelmatig verstuurt de Stichting nieuwsbrieven en emails naar (oud-)deelnemers. Zo houden wij je op de hoogte van aankomende Pensioenlab-evenementen, nieuws en vacatures bij pensioenfondsen. Wij gebruiken daarvoor Mailchimp. Iedere digitale nieuwsbrief bevat een link waarmee je je kunt afmelden. Bovendien kunnen op jouw verzoek jouw gegevens altijd uit ons systeem worden verwijderd.

Beveiligingsmaatregelen

De Stichting neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking ervan tegen te gaan. De getroffen maatregelen voldoen minimaal aan de algemene eisen die gesteld worden aan informatiebeveiliging. Wij maken hier met de verwerkers (CNV Jongeren en FNV Jong) afspraken over.

Gebruik van cookies

De Stichting maakt geen gebruik van cookies op de website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Om op de hoogte te zijn van de laatste wijzigingen is het aan te bevelen om deze privacyverklaring regelmatig te lezen. Deze pagina is voor het laatst gemaakt op 18-12-2019.

Autoriteit Persoonsgegevens

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens? Op grond van de privacywetgeving heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) jouw persoonsgegevens, kun je contact met ons opnemen via:

Stichting Pensioenlab

Tiberdreef 4

3561 GG Utrecht

T: 030-7511850

E: info@pensioenlab.nl

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast in december 2019.