Adviezen 2016

Dit zijn de adviezen 2016:

DSC_3188

Hoe ziet het pensioenstelsel van de toekomst eruit?

De maatschappij verandert in rap tempo, maar ons pensioenstelsel verzandt in de waan van de dag. Om de houdbaarheid van een toekomstig stelsel te vergroten, draaien wij de zaak om: Aan welke toekomstige wereld moet deze voldoen? Wij stellen dat arbeidsrelaties in toenemende mate flexibel worden en je skillset centraal staat. Geen vaste contracten, maar wel enkele zekerheden. Als tegenprestatie stellen wij dat iedere werkende 20% premie, een dag in de week, verplicht voor zijn pensioen spaart. Deze dag in de week wordt ondergebracht in zelf Gekozen Collectieven: van de huidige gedwongen solidariteit naar bewust solidair. Door de verplichte premie vooraf, stellen wij keuzevrijheid in pensioendatum – en hoogte over pijlers heen. Uitgangspunt is 20% premie, voor 20% van je leven van pensioen genieten. Ethische Big Data ontsluiting faciliteert hierbij een op het lijf geschreven pensioen. De bouwvakker betaalt eindelijk niet meer voor de hoogleraar: het einde van de perverse solidariteit!

 

Dit alles met als credo: Pensioen staat in dienst van jouw leven en niet andersom!

Een Europees stelsel: is het realistisch en willen we dit?

De arbeidsmobiliteit binnen Europa groeit en de pensioensector kan een vooraanstaande rol spelen om het Europese gemeengoed, namelijk vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal te verdedigen. Wij vinden dat de sector moet denken in het (lange termijn) belang van haar deelnemers. Zij moet investeren in een systeem of een product dat voorziet in de behoefte van deze groeiende groep mobiele werknemers: overzicht, zekerheid en eenduidigheid van pensioen. Onze aanbevelingen zijn dan ook:

  1. Ontwikkel een pensioenproduct dat in meerdere landen te gebruiken is. Een extra pensioenpijler waarin naast het nationale pensioen ook een Europees pensioen kan worden gespaard.
  2. Blijf streven naar zekerheid en vertrouwen voor de deelnemer. Werk aan een stelsel dat gebouwd is op betrouwbare en daadkrachtige instanties. Wij vinden het noodzakelijk dat er één toezichthouder komt de gehele (Europese) pensioensector – bijvoorbeeld EIOPA – die regelingen toegankelijk houdt voor zoveel mogelijk deelnemers.

Hoe geef je vorm aan Maatschappelijk Verantwoord Beleggen?

Is Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) een wereldwijde “hype” of moet MVB veel hoger op de overvolle agenda’s van alle pensioenuitvoerders staan? De resultaten van onze enquête liegen er niet om. 550 jongeren hebben een duidelijke boodschap aan de pensioensector. Maar liefst 85% wil meedenken over wat er gebeurt met pensioengeld. 65% vindt het belangrijk dat er maatschappelijk verantwoord belegd wordt. Wat willen jullie deelnemers? Onze aanbeveling is om een interne en onafhankelijke Ambassadeur MVB te introduceren met als hoofdtaak een duurzaam beleggingsbeleid te creëren dat deelnemer-opvattingen over MVB zo goed mogelijk weerspiegelt. Deze ambassadeur gaat met eigen kennis, input van de achterban en input van het management een MVB-proof beleggingsbeleid promoten. U zal zien dat de ambassadeur niet alleen zal zorgen voor meer vertrouwen van de achterban, maar ook investeert in een betere wereld.

Hoe kan het vertrouwen hersteld worden in pensioenfondsen?

Het vertrouwen in de pensioensector is weg. Dit is volgens ons te verklaren doordat pensioenfondsen twee (schijnbaar) tegenstrijdige boodschappen uitzenden: “Vertrouw ons” en “Wij kunnen u niks beloven”.  Daarnaast is er in hoofdzaak sprake van zenden en niet van dialoog. Dit staat een gezonde relatie en daarmee een vertrouwensband in de weg.

Wij adviseren de pensioensector daarom om een Pensioenvergelijker en een Vertrouwensmonitor op te zetten. Beide instrumenten worden in andere financiële sectoren met succes gebruikt. De Pensioenvergelijker geeft meer informatie over de pensioenfondsen (beleid, regeling, organisatie) en de Vertrouwensmonitor geeft inzicht in de beleving van deelnemers (kwaliteit, vertrouwen, communicatie). Hiermee willen wij afstand nemen van de gebruikelijke complexiteit en voor iedereen duidelijk maken hoe fondsen zich verhouden tot de sector en hoe deelnemers denken over hun pensioenfondsen. Dit opent de deur naar dialoog en naar herstel van vertrouwen.

 

Eerlijk, open en eenvoudig.

Hoe beleg je 1300 miljard voor een goed pensioen?

Het Nederlandse pensioenvermogen bestaat uit zo’n 1.300 miljard euro. De beleggingen zijn vooral rendementsgedreven, maar deze (financiële) beleggingsmix sluit niet aan op de wensen en behoeften van de deelnemer, die zowel gezondheid, maar ook de eigen woning en eigen economie belangrijk vinden. Dit rapport beschrijft alternatieve investeringen, die naast de financiële rendementen voor de pensioenfondsen, ook het welzijn van de deelnemers en de samenleving op het oog hebben.

De voornaamste adviezen zijn om (1) meer synergiën te realiseren binnen de zorg door gebruik te maken van de expertise die er al is binnen de pensioenfondsen, (2) in de brede woningmarkt te investeren (3) de diensten van het UWV over te nemen of een scholingsfonds op te zetten (4) meer in de eigen economie te investeren. De pensioenpot kan breder worden ingezet, zodat de investeringen beter aansluiten bij de behoeften van de deelnemer, zowel in financiële als in niet-financiële zin.