Adviezen 2014

De adviezen uit 2014

Diversiteit

In dit rapport leggen we uit wat we onder diversiteit verstaan en waarom diversiteit noodzakelijk is. Vervolgens geven wij een samenvatting van gesprekken die wij met experts uit de sector hebben gevoerd. De oplossingen voor het diversiteitsvraagstuk die uit deze gesprekken naar voren kwamen vormen het grootste deel van ons advies.Dit rapport eindigt met een drietal adviezen waarmee diversiteit in de pensioensector van slechts een leuke leus de prachtige werkelijkheid zal worden.

Keuzevrijheid

Zou het niet mooi zijn wanneer iedere werkende Nederlander nadenkt (en kiest) over zijn inkomen voor later? Dat men zich bezig houdt met zijn of haar financiële plaatje vooren op het moment dat ze niet meer hoeven te werken?
Wat we nu zien is dat slechts 10% van de deelnemers tijd vrij maakt om zich te verdiepen in zijn of haar pensioensituatie (Wijzer in Geldzaken). Een kwart verdiept zich zelfs in z’n geheel niet in de materie. 58% van de Nederlanders wantrouwt bovendien de pensioenfonds bestuurders (MarketResponse).
Dezehuidige situatie staat nog mijlen ver af van het hierboven geschetste scenario. En dat terwijl er pensioenwereld hard gewerkt wordt omde deelnemers betrokken te maken,pensioenen betaalbaar te houden en zo voor een goed inkomen voor later te zorgen. Waar gaat het mis?

Toekomst van het stelsel

Dit is hem dan: “Het beste pensioenstelsel ter wereld!” Wij hebben ons de afgelopen maanden gestort op de vraag hoe een toekomstbestendig pensioenstelsel er uit moet zien, zonder daarbij door spelregels gebonden te zijn. Zo’n beetje elk denkbaar stelsel is dan ook ter sprake gekomen, inclusief stelsels waarbij we zelf,en alle andere pensioendeskundigen, zonder baan zouden komen te zitten.Vol energie hebben we ons door talloze artikelen en presentaties van experts heen geworsteld.Naarmate onze kennis groeide, werd het steeds duidelijker dat er aan elk denkbaar stelsel voor – en nadelen kleven

Omvang pensioenfondsen

Ons is gevraagd een visie op hoofdlijn te ontwerpen met als onderwerp ‘de omvang van pensioenfondsen’. De afgelopen jaren is het aantal pensioenfondsen drastisch afgenomen. De verwachting is dat deze consolidatie van de pensioenfondsen zich voorzet.De uitspraak van Joanne Kellerman van de DNB op 11 april 2010 in het programma Buitenhof is een startpunt geweest voor ons advies. Tijdens dit programma uitte zij de wens het aantal pensioenfondsen terug te dringen naar 100. Deze uitspraak leidde tot veel discussie. Wij analyseerde de wens van Kellerman en komen tot een nog ingrijpendere conclusie. Het aantal pensioenfondsen terugdringen naar 100? Dat kan wat ons betreft nog een stuk minder ..Minder … MINDER.

Communicatie in cartoons

Tijdens de pitch bij DNBis geprobeerd het belang van dit vraagstukdoor middel van een vergelijking van de pensioendiscussie met ingewikkelde natuurkundige formule duidelijk te maken.
Hierbij was de hoofdvraag: hoe komt hetdat de pensioendiscussie zo ingewikkeld en onbegrijpelijk is geworden voor de meeste Nederlanders? Om de pensioendiscussie te verhelderen is het nodig dat wij ons beperken tot de feiten. De verschillende aannames en visies met betrekking tot de pensioendiscussie zijn zoveel
mogelijk vermeden. Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Jetta Klijnsma heeft aangegeven
dat 2014 het jaar van de pensioendiscussie wordt.
Graag willen wij er aan meewerken door deze discussie begrijpelijk te maken voor alle Nederlanders.